AGENCE INFO IMMO - MIDDELKERKE

De website van Agence Info Immo, maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Wettelijke Bepalingen

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van AGENCE INFO IMMO. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

AGENCE INFO IMMO en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. AGENCE INFO IMMO en zijn informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

AGENCE INFO IMMO is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien AGENCE INFO IMMO gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat AGENCE INFO IMMO of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en AGENCE INFO IMMO is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden. 


Privacy

AGENCE INFO IMMO verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van lezers die via deze webstek met hem contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

Copyright - Auteursrechten

De website www.agenceinfoimmo.be en www.agence-info-immo.be , en alle onderliggende websites, zijn volledig auteursrechtelijk beschermt, waarbij de gebruiker erkent dat de op de site verstrekte gegevens (opmaak, technische onderbouw, teksten, grafische elementen, fotomateriaal, ... en overige gegevens) eigendom zijn en blijven van AGENCE INFO IMMO. Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm ook, tenzij daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van AGENCE INFO IMMO werd ontvangen. Het is ook verboden deze gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Bij geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van AGENCE INFO IMMO gevestigd is bevoegd.

De inhoud van deze website kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. 


Agence Info Immo
Joseph Casselaan 2, 8430 Middelkerke
info@agenceinfoimmo.be T. 059 30 27 47 F. 059 30 40 33 www.agenceinfoimmo.be
BE0679147874